L'AJUNTAMENT DE CARCAIXENT CONCEDIX AJUDES PER ┌S DEL VALENCIA

L'AJUNTAMENT DE

CARCAIXENT

CONCEDIX AJUDES

PER ┌S

DEL VALENCIA

EN:

R╚TOLS EXTERIORS
R╚TOLS DE VEHICLES
R╚TOLS INTERIORS

   

ES PODEN DEMANAR DEL 20 DE MARă

AL 29 DE NOVEMBRE DE 2002

EN L'AJUNTAMENT
BASES:
1.- Finalitat

L'objectiu d'estes bases es regular la concessiˇ d'ajudes econ˛miques per a la retolaciˇ en valenciÓ.

SerÓ objecte d'estes ajudes els rŔtols col-locats de l'1 de gener al 31 de desembre de l'any 2002

2.- Beneficiaris

Podran optar a estes ajudes econ˛miques el comeršos, les empreses, les ind˙stries y els professionals de Carcaixent, sempre que estiguen donats d'alta en el IAE i en la seguretat social, i al corrent de les quotes en la seguretat social i de les obligacions tributÓries i fiscals amb este Ajuntament.

3.- Termini y lloc de presentaciˇ de la sol-licitud

El termini per a la presentaciˇ de les sol-licituds serÓ del dimecres 20 de marš al divendres 29 de novembre de 2002

Les sol-licituds hauran de ser presentades en el Registre General de l'Ajuntament segons el model de sol-licitud que es facilitarÓ en el mateix Registre i dirigides a l'Alcaldia-PresidŔncia.

CaldrÓ presentar tambÚ una fotoc˛pia del CIF o DNI de l'entitat

4.- Import de les ajudes

a) Per als rŔtols en valenciÓ de nova instal-laciˇ, es concediran ajudes del 40% del seu cost, sempre que no superen els 300 euros.

b) Per al rŔtols en valenciÓ que en substitu´squen uns altres anteriors escrits en castellÓ, es concediran ajudes del 50% del seu cost, sempre que no superen els 350 euros.

5.- Assignaciˇ de les ajudes

NomÚs es concedirÓ una ajuda per beneficiari i any

Les sol-licituds seran ateses d'acord amb el rigurˇs ordre d'entrada en el Registre General de l'Ajuntament, i fins que s'acabe la quantitat consignada per a esta convocat˛ria en la partida pressupostÓria corresponent del Pressupostos Generals de l'Ajuntament de Carcaixent per a l'any 2002.

6.- Criteris per a la concesiˇ de les ajudes

Les ajudes econ˛miques es concedirÓn per a rŔtols exteriors, interiors o vehicles, sempre que vagen sobre un suport fix.

El text incl˛s en el rŔtols serÓ ˙nicament en valenciÓ i ha d'estar escrit correctament. A este efecte, els possibles beneficiaris hauran de sotmetre's als criteris de l'Oficina Municipal d'┌s i Promociˇ del ValenciÓ.

7.- Resoluciˇ de la concesiˇ de les ajudes

Una volta acabat el termini de presentaciˇ de sol-licituds, estes seran avaluades per l'Oficina Municipal d'┌s i Promociˇ del ValenciÓ. I vist l'informe  d'esta Oficina Municipal, l'Alcaldia-PresidŔncia de l'Ajuntament de Carcaixent resoldrÓ la concessiˇ i la quantia de les ajudes.

8.- Justificaciˇ de les ajudes

Els beneficiaris hauran de justificar l'execuciˇ de l'activitat abans de fer-se efectiu l'ingres de l'ajuda.

Per a aixˇ hauran d'aportar:

- Una fotografÝa del nou rŔtol en valenciÓ i una altra, si Ús el cas, del rŔtol antic, en castellÓ que haja sigut substitu´t

- una fotoc˛pia compulsada de la factura corresponent a l' any 2002

- certificat d'estar al corrent de les obligacions en la seguretat social.

- certificat d'estar al corrent de les obligacions tributÓries i fiscals amb l'Ajuntament de Carcaixent.

TambÚ, el beneficiaris hauran de comunicar a este ajuntament la recepciˇ d'altres ajudes que, pel mateix concepte, puguen rebre d'altres administracions p˙bliques, a fi que la quantia de les ajudes no supere el cost de l'activitat

Ir al directorio de empresas y servicios